کانتر

(کانتـــر(پيشخوان


کانتـــر(پيشخوان)

Counter

سازه هاي کانتر نيز بصورت پاپ‌آپ و بر‌حسب تعداد ماژول‌هاي کنار هم شناخته مي‌شوند.اندازه‌هاي کانتــــر

اندازههاي کانتــــر

کانتر 2×1 :  اندازهي چاپ براي اين کانتر 97×206 سانتيمتر

 کانتر 2×2:  اندازهي چاپ براي اين کانتر 97×258 سانتيمتر تصاویر