استنـد بروشوراستنـد بروشور Brochure Stand


استنـد بروشور Brochure Stand

 استند بروشور پایه‌ای برای نمایش و جایگیری بروشور و کاتالوگ با حمل و برپایی آسان است.

  در دو نوع فلز و پلکسیگلاس موجود است. همچنین بنابر اقتضای محل برپایی و نیاز دسترسی از یک‌سو یا از هر دو سوی آن از مدل یکطرفه یا دو‌طرفه  استفاده میشود.

 

تصاویر