• شرکت مشاور طراح مدیا» فعالیت خود را در زمینه‌ی تبلیغات در سال 1382 آغاز کرد.

    از همان ابتدا هدف این مجموعه ارایه‌ی مشاوره و خدمات در سطح استانداردهای جهانی بوده و هست.

  • 1

  • 2

  • 3